NOTARIUSZ
PAULINA SIEKAŃSKA

Witamy na stronie Kancelarii Notarialnej Notariusz Pauliny Siekańskiej


notariusz imielin
Kancelaria Notarialna
Notariusz Paulina Siekańska

ul. Imielińska 87 (piętro 1)
41-407 Imielin

tel: 32 750 55 70,
tel: 537 55 70 70

e-mail: notariusz@siekanska.pl

 

Kontakt

> Pracownicy Kancelarii oraz Notariusz udzielą Państwu niezbędnych informacji, szczegółowo wskażą dokumenty potrzebne do danej czynności oraz ustalą dogodny dla Państwa termin.


 

>  Zgodnie z art. 3 § 2 Ustawy prawo o notariacie. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.


 

Nasze biuro w Imielinie
przy ul. Imielińskiej 87, pierwsze piętro


 

Zakres usług:

Akty notarialne, poświadczenia, dziedziczenia
Poświadczenia własnoręczności podpisu
Poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii, z okazanym dokumentem,
Poświadczenia daty okazania dokumentu,
Poświadczenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
Protesty weksli i czeków,
Wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
Projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
Testamenty

O Mnie


PAULINA SIEKAŃSKA – notariusz, w latach 2004-2009 odbyła studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, w latach 2010 – 2012 odbyła aplikację notarialną prowadzoną przez Izbę Notarialną w Katowicach, zakończoną w 2012 roku pozytywnym wynikiem z egzaminu notarialnego, od 2013 roku odbywała asesurę, a następnie sprawowała funkcję zastępcy notarialnego. W dniu 19 listopada 2013 roku została decyzją Ministra sprawiedliwości powołana na stanowisko notariusza, a następnie w dniu 17 stycznia 2014 roku złożyła ślubowanie notariusza. Notariusz Paulina Siekańska uruchomiła Kancelarię Notarialną w Imielinie z dniem 03 lutego 2014 roku. Doświadczenie prawnicze oraz praktyka zawodowa w charakterze asesora i zastępcy zapewnią Państwu profesjonalne dokonanie czynności notarialnych.

Czynności Notarialne


> Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie,
notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

 1. sporządza akty notarialne,
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 3. sporządza poświadczenia:
  – własnoręczności podpisu,
  – zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  – daty okazania dokumentu,
  – pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 4. doręcza oświadczenia,
 5. spisuje protokoły,
 6. sporządza protesty weksli i czeków,
 7. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 10. sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
 11. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
prawnik lędziny

Dokumenty


> Dane stron – osoby fizyczne – imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania i adres do doręczeń jeżeli jest inny od adresu zamieszkania; dane te trzeba dostarczyć do Kancelarii wcześniej, natomiast w dniu podpisania aktu notarialnego należy mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport.

> Dane stron – osoby prawne, spółki osobowe lub osoby prowadzące działalność gospodarczą – Członkowie organów wymienionych podmiotów oraz ich pełnomocnicy podają dane jak osoby fizyczne, niezbędne są również uchwały wymagane ustawą lub umową spółki.

> W przypadku działania strony przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa, tj. wypis aktu notarialnego.

Opłaty i podatki


Opłaty i podatki związane ze świadczeniem czynności notarialnych

> Zgodnie z art. 5 i n. ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. „Prawo o notariacie” notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej, właściwe dla danej czynności. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków, poniesionych przez notariusza w związku z dokonaniem czynności. Maksymalne stawki taksy notarialnej reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT według stawki 23%.

Udzielenie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

> Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku podatku od spadków i darowizn notariusze są płatnikami podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie. Notariusz jest zobowiązany m.in. pobrać należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego.

> W myśl art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych, dokonywanych w formie aktu notarialnego. Dokonanie czynności cywilnoprawnej jest uzależnione od uprzedniego zapłacenia podatku. 

> Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2001 roku w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej, zamieszczanych w aktach notarialnych, opłatę sądową od wniosku o wpis do księgi wieczystej, podlegającego zamieszczeniu w akcie notarialnym, strona czynności prawnej, na której spoczywa obowiązek poniesienia opłaty, uiszcza:

 1. gotówką, do rąk notariusza,
 2. na rachunek bankowy kancelarii notarialnej.

> Zaznaczając w akcie notarialnym wysokość pobranej opłaty i powołując podstawę prawną jej określenia, notariusz wskazuje osobę wnoszącą opłatę oraz sposób uiszczenia, a także pozycję w ewidencji.

> Jeżeli strona, na której spoczywa obowiązek opłaty, korzysta ze zwolnienia z tego obowiązku, notariusz zaznacza to w akcie notarialnym i podaje podstawę prawną zwolnienia. W przypadku uiszczenia opłaty gotówką, na żądanie osoby uiszczającej opłatę, notariusz wydaje pokwitowanie zawierające kwotę opłaty, dane notariusza, datę i numer aktu notarialnego, w którym zamieszczany jest wniosek o wpis do księgi wieczystej.

> Pobrane opłaty notariusz przekazuje, dokonując wpłaty na rachunek bankowy sądu rejonowego – właściwego do rozpoznania wniosku o wpis do księgi wieczystej – lub bezpośrednio w kasie tego sądu.

Kontakt


Kontakt:

41-407 Imielin,
ul. Imielińska 87  (piętro 1)

tel. 32 750 55 70
kom. 537 55 70 70
notariusz@siekanska.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek
wtorek
Środa
czwartek
piątek
11:00–18:00
09:00–16:00
09:00–16:00
09:00–16:00
08:00–14:00

Bezpośrednio przy kancelarii jest duży parking!
Wejście do kancelarii notarialnej znajduje się od strony parkingu z tyłu budynku.

Jak do nas dojechać:

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d20454.380418055905!2d19.185878!3d50.146219!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x4716c16b160927dd%3A0xb728771937a2563d!2sImieli%C5%84ska+87%2C+41-407+Imielin%2C+Polska!5e0!3m2!1spl!2sus!4v1492462153940" width="1000" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>