Akt poświadczenia dziedziczenia:

(dotyczy spadków otwartych po 1 lipca 1984 roku)

  1. odpis skrócony aktu zgonu,
  2. wszystkie testamenty spadkodawcy, jeżeli zostały sporządzone,
  3. odpisy aktów stanu cywilnego spadkobierców: odpisy skrócone aktów urodzenia/ małżeństwa/ zgonu spadkobierców,
  4. nr PESEL spadkodawcy,
  5. dane osobowe spadkobierców,
  6. jeżeli w skład spadku wchodzą nieruchomości lub spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, dla których są prowadzone księgi wieczyste – numery ksiąg wieczystych.
  7. UWAGA przy akcie poświadczenia dziedziczenia muszą uczestniczyć wszyscy spadkobiercy ustawowi, nie można do tej czynności ustanowić pełnomocnika.
<a style="text-decoration: underline;" href="https://siekanska.pl/wp-content/uploads/2017/04/dokumenty-APD_A5.pdf_9b3_.pdf"><img src="https://siekanska.pl/wp-content/uploads/2017/04/6.png"> </br>Pobierz dokumenty do aktu poświadczenia dziedziczenia</a>