Umowy majątkowe małżeńskie

Umowy majątkowe małżeńskie (np. rozdzielność majątkowa, rozdzielność z wyrównaniem dorobków, rozszerzenie wspólności, umowa przedmałżeńska): dane osobowe małżonków / osób zamierzających zawrzeć związek małżeński, jeżeli umowa jest zawierana w trakcie trwania...

Gdzie udać się po dokumenty

Gdzie udać się po dokumenty: Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, wykaz zmian danych ewidencyjnych, wypis z kartoteki budynków – wydawany przez Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca położenia nieruchomości. Zaświadczenie o przeznaczeniu działki...

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo dane osobowe mocodawcy, dane osobowe pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa (jakich czynności może dokonywać pełnomocnik i na jakich warunkach), w przypadku pełnomocnictwa szczególnego, np. do sprzedaży nieruchomości bądź spółdzielczego własnościowego...

Sprzedaż/darowizna nieruchomości lokalowej

Sprzedaż / darowizna nieruchomości lokalowej: Numer księgi wieczystej, podstawa nabycia (np. wypis aktu notarialnego, odpis postanowienia o nabyciu spadku lub zasiedzeniu, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia), zaświadczenie dotyczące uregulowania podatku od spadków...

Sprzedaż/darowizna nieruchomości gruntowej

Sprzedaż / darowizna nieruchomości gruntowej (zabudowanej lub niezabudowanej) Numer księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów (ewentualnie również wyrys z mapy ewidencyjnej), wypis z kartoteki budynków, informacja o przeznaczeniu działki w miejscowym planie...