Umowy majątkowe małżeńskie

Umowy majątkowe małżeńskie (np. rozdzielność majątkowa, rozdzielność z wyrównaniem dorobków, rozszerzenie wspólności, umowa przedmałżeńska): dane osobowe małżonków / osób zamierzających zawrzeć związek małżeński, jeżeli umowa jest zawierana w trakcie trwania...

Podatek od spadków i darowizn

> Podatek od spadków i darowizn regulowany jest ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 roku, nr 93, poz. 768 ze zm.). <a style="text-decoration: underline;"...

Podatek od czynności cywilnoprawnych

> Podatek od czynności cywilnoprawnych regulowany jest ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 roku, nr 101, poz. 649 ze zm.). <a style="text-decoration: underline;"...

Opłata sądowa

> Opłata sądowa regulowana jest ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 roku, nr 167, poz. 1398 ze zm.) – artykuły od 42 do 48. <a style="text-decoration: underline;"...

Gdzie udać się po dokumenty

Gdzie udać się po dokumenty: Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, wykaz zmian danych ewidencyjnych, wypis z kartoteki budynków – wydawany przez Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca położenia nieruchomości. Zaświadczenie o przeznaczeniu działki...